Vážení občané,
stavba vodovodu a kanalizace v ulici Jevanská, K Pařezu a Pod Obcí je nyní
ve fázi budování hlavních uličních řadů. Pro vybudování jednotlivých přípojek pro
Vaše nemovitosti je nyní třeba nechat zpracovat projektové dokumentace
přípojek, jejich projednání na stavebním úřadě a dosažení územních souhlasů.
Obec vyjednala a nabízí možnost přípravy projektové dokumentace a projednání
územního souhlasu na přípojky vodovodu a kanalizace pro jednu nemovitost za

cenu 3800,- Kč bez DPH prostřednictvím společnosti VIS – Vodohospodářsko-
inženýrské služby,spol. s r.o. Provedení přípojek vodovodu a kanalizace musí být

v souladu s požadavky provozovatele těchto sítí v obci, tyto požadavky bude
nabízené projektové řešení splňovat. Plánovaný termín realizace přípojek na
Vámi vyznačených místech je v průběhu jara 2018, v této době již musí být
projednány a vydány příslušné územní souhlasy na přípojky. Obec hradí finanční
náklady na vybudování části přípojky k hranici pozemku veřejné komunikace, ve
které jsou řady vodovodu a kanalizace umístěny. Náklady na zbývající část
přípojky hradí žadatel o přípojku. Obec Vyžlovka dále vybírá za připojení
nemovitosti na vodovod a tlakovou kanalizaci od žadatelů o přípojky částku
15 000,- Kč (10 000,- Kč vodovod + 5 000,- Kč tlaková kanalizace) jako příspěvek
na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v obci. Tento příspěvek ve stejné výši
je obcí systematicky vybírán již od doby vzniku prvních vodovodních a
kanalizačních přípojek v obci Vyžlovka.
Obec Vyžlovka tímto vyzývá žadatele o přípojky k uzavření smlouvy za
účelem vytvoření projektové dokumentace a vyřízení územního souhlasu na
přípojky žadatele společností VIS. Smlouvu je možné vyplnit a uzavřít v úředních
hodinách na obecním úřadě Vyžlovka. Následně budou vypsány termíny schůzek
s projektantem na místě plánovaných přípojek, který zpracuje jednotlivé
projektové dokumentace podle konkrétní situace a požadavků žadatele.

Děkujeme za spolupráci OÚ Vyžlovka