Právnické a podnikající fyzické osoby se mohou do obecního odpadového systému zapojit na základě písemné smlouvy. Tyto osoby mohou do systému odkládat pouze směsný komunální odpad, plasty, sklo, papír a elektro odpad nepocházející z výroby. Dále bioodpad vzniklý při běžné údržbě zeleně příslušející k nemovitosti podnikající osoby v katastrálním území obce. Výše úhrady za zapojení do obecního systému bude podnikající osobě účtována individuálně na základě skutečných nákladů na svoz a likvidaci odpadu podle údajů poskytnutých dodavatelskou firmou, která tento svoz pro obec zajišťuje. Obec vyhotoví platební výměr vždy k 30. 6. a k 31.12. daného kalendářního roku. Podnikající osoba je povinna zaplatit tento platební výměr do 30 dnů od data doručení na určenou adresu. Podnikající osoba musí mít odpovídající nádoby zvlášť na směsný odpad, plasty, sklo a papír resp. 1 nádobu 240L na bioodpad. Tyto nádoby může mít vlastní nebo pronajaté od obce.

Ing. Martin Charvát – místostarosta