Vážení občané. Od roku 2022 vstoupí v účinnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a novela zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. Tyto úpravy přinesly řadu zásadních změn, které obcím striktně předepisují, jakým způsobem lze občanům účtovat poplatky za svoz a likvidaci odpadů vč. maximálních částek. To bude ukotveno také v závazné vyhlášce obce a zde se pokusíme Vám srozumitelně vysvětlit, co nás čeká.

Zákony byly schváleny na samém konci roku 2020. Jedná se o zákony nepříliš dobré, značně komplikované, nereflektující praktické zkušenosti a potřeby obcí. Obce se po celé první pololetí snažily s dopady těchto zákonů vyrovnat a připravit schůdné cesty k jejich uvedení do praxe. Toto období bylo naplněno řadou diskuzí o vyjasnění různých výkladů nové legislativy ze strany kompetentních orgánů, a proto Vám můžeme výsledky představit až nyní, kdy se podařilo veškeré informace a nejasnosti vstřebat a zpracovat.

Již nyní se začíná hovořit o tom, že tuto novou legislativu bude nutno novelizovat, což mluví samo za sebe. Naše obec se na daném procesu bude aktivně podílet prostřednictvím příslušných svazových organizací.

 

Co tedy nová legislativa přináší ohledně poplatků za odpady?

Jaké má obec možnosti?

 

1) Obec nemusí stanovit za svoz odpadů poplatky a vše dotovat ze svého rozpočtu

2) Obec stanoví Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

3) Obec stanoví Poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci

 

Co to znamená?

 

Obec Vyžlovka je dlouhodobě toho názoru, že každý občan má zaplatit za likvidaci svého odpadu, resp. podílet se co nejspravedlivěji na celkových nákladech obce v této oblasti. Je to pragmatické, neboť s naším nevelkým rozpočtem si obec nemůže dovolit dlouhodobě dotovat za občany i jen část likvidace odpadů, natož celou sumu, která je rok od roku vyšší a v roce 2022 se přiblíží k celkové částce 1,5 milionu Kč. Bohužel, nová legislativa je nastavena tak, že poplatky občanů, které může obec oprávněně vybrat, nepokryjí veškeré potřebné náklady a naše obec tak bude každý rok doplácet ze svého rozpočtu 150 – 250 tis. Kč. dle okolností, na které nemá obec žádný vliv. Maximální výše a způsob výběru poplatků jsou striktně dány, nereflektují realitu a už vůbec ne aktuálně probíhající zdražování úplně všeho.

Pokud by obec zvolila administrativně jednoduchý Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, znamenalo by to přenesení drtivé většiny nákladů na občany řádně přihlášené v obci, přičemž chataři a nepřihlášené domácnosti by zaplatili pouze symbolické částky. V praxi by to vypadalo tak, že 4 členná domácnost by zaplatila za roční svoz cca 4.400 Kč, zatímco chataři a nepřihlášené domácnosti pouze 1.200 Kč při plné možnosti využívat celý nákladný odpadový systém obce.

Naše obec se proto rozhodla pro Poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci – poplatek za množství skutečně vyprodukovaného odpadu na základě hmotnosti. 

Tento typ poplatku se skládá z fixní zálohy vypočtené na základě mediánu měsíčního množství směsného odpadu vyprodukovaného občany a doplatku, který zohlední individuální množství odpadu, o který bude fixní množství odpadu překročeno. Tento poplatek tedy motivuje k šetření odpadem (pečlivějšímu třídění) a zároveň dovoluje spravedlivěji rozdělit náklady mezi občany. Je však pro obec i občany administrativně výrazně náročnější.

Jak bude vypadat systém svozu odpadu a jeho účtování v roce 2022?

1) Organizace svozu odpadu

Od 1. 2. 2022 bude probíhat svoz směsného komunálního odpadu (černých a plechových popelnic) vždy a pouze 1x za 14 dnů pro všechny bez ohledu na velikost a množství nádob. Komu kapacita nádob nevystačí, může si dokoupit libovolný počet příslušných nádob, které přihlásí na OÚ k očipování. To může být problém zejména pro občany topící uhlím, kteří si budou muset pořídit nádoby navíc a jim zároveň nejvíce vzrostou náklady vzhledem k hmotnosti popelu.

Obec se bude snažit zachovat svozy bioodpadu pomocí hnědých popelnic. Tyto nádoby nebudou zvlášť zpoplatněny a počet těchto nádob bude proto omezen na 1 ks 240L na nemovitost.

Občané budou moci nadále odkládat tříděný odpad do sběrných hnízd a na sběrné místo na návsi vč. bioodpadu do velkoobjemových kontejnerů, tak, jak jsou zvyklí.

V průběhu roku budou organizovány sběry velkoobjemového a nebezpečného odpadu, jako doposud.

2) Ohlašovací povinnost

Každý, kdo má bydliště v nemovité věci určené k bydlení nebo rekreaci nebo je vlastníkem i neobývané nemovitosti k bydlení a rekreaci v katastru naší obce se stává poplatníkem. Poplatníkem je i právnická osoba, pokud vlastní takovou nemovitost.

Pojem bydliště vymezuje ust. § 80 občanského zákoníku tak, že člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu. Nemá-li člověk bydliště, považuje se za ně místo, kde žije. Nelze-li takové místo zjistit, anebo lze-li je zjistit jen s neúměrnými obtížemi, považuje se za bydliště člověka místo, kde má majetek, popřípadě místo, kde měl bydliště naposledy. To znamená, že bydliště není vázáno na přihlášení k trvalému pobytu v obci, ale na to, zda zde poplatník skutečně bydlí. Poplatníkem je i dítě bez ohledu na věk nebo cizinec.

Plátce poplatku je fyzická nebo právnická osoba zodpovědná za výběr poplatku od poplatníků a jeho odvedení obci. Např. ve vícečlenné domácnosti se jedna dospělá osoba stane plátcem, která nahlásí na OÚ počet členů v nemovitosti a zaplatí poplatek. V případě právnické osoby pak zástupce tohoto subjektu (např. společenství vlastníků apod.)

V neobývané nemovitosti nebo nemovitosti obývané pouze jednou osobou je poplatník formálně zároveň plátcem poplatku.

Má-li nemovitost více vlastníků, obvykle se plátcem stává pouze jeden ze spoluvlastníků, který zaplatí za všechny spoluvlastníky.

Je-li v potřeba jedné nemovitosti platit odděleně více nádob (např. jsou zde dvě oddělené domácnosti), platí každý plátce za svou nádobu samostatně.

Plátce, který neohlásí správně počet poplatníků ve snaze ušetřit porušuje zákon a vystavuje se případným sankcím.

 

Postup ohlášení:

A) Plátce v termínu od 3.1. – 31. 1. 2022 provede osobně na OÚ nebo korespondenčně ohlášení počtu poplatníků, nemovitostí k rekreaci a neobývaných nemovitostí k bydlení v jeho vlastnictví. Zde uvede také způsob, jak a kam mu mají být zaslány platební výměry (mail, datová schránka, pošta) vč. aktuálního kontaktu. Toto platí i pro rekreační nemovitosti!!!

B) Plátce je v průběhu roku povinen do 20. dnů ohlásit na OÚ případné změny v počtu poplatníků (např. narození dítěte, odstěhování některého poplatníka, pozbytí nemovitosti apod.) Poplatky jsou pak následně účtovány individuálně dle skutečné doby, kdy měl poplatník v obci bydliště nebo byl majitelem nemovitosti.

UPOZORNĚNÍ: Podnikatelé budou moci využívat odpadový systém obce na základě individuálních smluv, nebo si mohou zajistit odvoz odpadu sami.

 

3) Účtování poplatků

Záloha

 

Obec může stanovit základ poplatku ve výši 10 kg / měsíc na poplatníka a maximální cenu za 1Kg směsného odpadu 6 Kč. Na základě statistických propočtů o skutečném množství produkovaného odpadu stanovila výpočet zálohy takto:

 

Na každého poplatníka je stanoveno základní množství směsného odpadu ve výši 8 kg za 1 měsíc při ceně 6 Kč za 1 Kg odpadu. To znamená, že např. 4 členná domácnost zaplatí roční zálohu ve výši 2.304 Kč. Majitel neobývané nemovitosti, chatař nebo jednočlenná domácnost 576 Kč.

 

V případě, že se některý poplatník během roku odstěhuje, pozbyde nemovitosti, nebo naopak někde poplatník přibyde (viz ohlašovací povinnost), bude při závěrečném vyúčtování záloha snížena resp. zvýšena podle toho, kolik měsíců v kalendářním roce byla daná osoba v obci poplatníkem. Musí však tuto skutečnost včas nahlásit!

 

Záloha bude stanovena na základě prvotního ohlášení pro období od 3. 1. do 31. 12. daného roku. Platba může být provedena buď osobně na OÚ nebo převodem na účet obce na základě platebního výměru do 30. dnů.

 

Doplatek

V období února – března následujícího roku proběhne individuální vyúčtování na základě ohlášení a na základě skutečně zvážené hmotnosti odpadu z jednotlivých nádob. Poté bude každému plátci zaslán platební výměr se splatností do 30 dnů.

V případě prodlení s platbou může být uvalena sankce až trojnásobného navýšení dané platby!

 

Slevy pro samostatně žijící seniory: Pokud Ministerstvo vnitra schválí připravovanou vyhlášku obce o odpadovém systému, poplatník, který v roce 2022 dovrší věk 65 let a žije v dané nemovitosti sám, má při závěrečném vyúčtování (doplatku) nárok na snížení vyúčtované částky o 50% (nikoli na snížená ceny fixní zálohy, která je v tomto případě sama o sobě nízká).

 

Ekonomické a statistické údaje o odpadovém hospodářství obce

 

Pro zájemce uvádíme bližší údaje o problematice svozu a likvidace odpadů, z nichž obec vycházela při konstrukci výše uvedených poplatků.

 

SKO = směsný komunální odpad

Separát = sklo, papír, plast, drobný kovový odpad

BRO = biologicky rozložitelný odpad

 

Obec vyprodukuje ročně cca 220 t SKO, 50 t separátu, 170 t BRO

Měsíční množství SKO na občana: Průměr 9 Kg, medián 8 Kg, modus 6 Kg.

 

Hmotnost jedné nádoby 120 l při výsypu: Průměr 14 Kg, medián 11,7 Kg, modus 9,7 Kg

 

Současná míra separace 51 %

V následujících letech má být striktně dosaženo míry separace: 2025 60 %, 2030 65 %, 2035 70 %. V případě nedosažení uvedených procent, bude obec citelně finančně penalizována.

 

Odhadované náklady na svoz odpadu v roce 2022:

a) odvoz a likvidace SKO: 836.000 Kč

b) náklady na separovaný odpad: 427.000 Kč

c) náklady na nebezpečný a objemný odpad: 60.000 Kč

d) náklady na BRO:     150.000 Kč

 

Celkem:                                                                     1.473.000 Kč  

 

Ceny jsou dány očekávanou nabídkou cen svozové firmy. Předpokládá se rovněž další, blíže neurčené, zdražování kompostáren (likvidace BRO). Je naprosto nejasná situace ohledně obchodovatelnosti recyklovaného odpadu v r. 2022. Pokud by byla shodná s letošním rokem, mohli bychom očekávat „vratku“ peněz za recyklovaný odpad ve výši cca 150.000 Kč. Velmi variabilní je rovněž cena za likvidaci BRO, neboť produkce biomasy je zcela závislá na počasí.

 

Resumé

Z výše uvedených údajů vyplývá, že nová legislativa není nastavena pro obecní rozpočty příznivě a celkově nastavuje řadu prakticky nesplnitelných cílů pod citelnými sankcemi. Pomineme-li řadu dalších povinností, které obce musí plnit.

 

Předmětem zpoplatnění je pouze vyprodukované SKO, nikoli separát nebo bioodpad. Z toho lze odvodit, že pokud obec vyprodukuje cca 200 t SKO a může účtovat maximálně 6 Kč / Kg, získá na poplatcích maximálně 1.200.000 Kč a zbytek potřebné částky bude doplácet setrvale ze svého rozpočtu. Tyto peníze samozřejmě budou chybět při financování jiných veřejně prospěšných věcí. Čím více budou občané šetřit na SKO a navyšovat podíl recyklovaného odpadu, tím více bude zatížen rozpočet obce. Z pohledu občana je tato politika motivující, ovšem z hlediska hospodaření obce se jedná o poměrně podstatný systémový zásah. Zejména tváří v tvář tomu, že jsme zcela v područí kartelu odpadových firem a jejich cenové politiky, očekáváného navyšování cen všeho a velmi nejistého vývoje cen na trhu s recyklovaným odpadem, z něhož se nám mohou, ale také nemusí vracet nevelké kompenzace.

 

Vážení občané, doufáme, že situaci s odpady nyní chápete a společně se pokusíme přejít co nejlépe na nový systém a zároveň obec bude aktivně pracovat na odstranění zásadních nedostatků, které nová legislativa přináší.

           

Martin Charvát – místostarosta

Říjen 2021

 

Poznámka: Jakékoli dotazy ohledně nové situace v odpadech směřujte písemně na e-mail: mistostarosta@vyzlovka.cz nebo telefonicky 602 395 584 přímo na p. Charváta, který má tuto agendu na starost.