ZÁSADNÍ ZMĚNA V ÚČTOVÁNÍ CEN A ZPŮSOBU SVOZU ODPADŮ VE VYŽLOVCE OD ROKU 2022 – STRUČNÉ SHRNUTÍ

Na základě zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a novely zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. se od 1. 1. 2022 zavádí nový Poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci – poplatek za množství skutečně vyprodukovaného odpadu na základě hmotnosti. 

 

1) JAK POSTUPOVAT?

1) Ohlásit se prostřednictvím formuláře zaslaného poštou, e-mailem nebo

     osobně na OÚ do 31.1.2022.

2) Vyčkat až mi dorazí platební výměr a poté zaplatit převodem nebo osobně

    na OÚ. Neplatit předčasně!!!

 

Podrobnější informace níže:

 

2) ORGANIZACE SVOZŮ

  • Směsný odpad (černé a kovové nádoby) bude svážen všem pouze 1x za 14 dnů od 1.2.2022. Je možno si libovolně navýšit počet nádob např. z důvodu likvidace popela při topení uhlím. Nové nádoby nutno přihlásit na OÚ k očipování.
  • Tříděný odpad se bude ukládat na sběrné místo a do barevných nádob v obci, jako doposud.
  • Bioodpad: Bude možno ho odkládat do velkých kontejnerů, jako doposud. Hnědé popelnice budou zachovány, nebudou se již zvlášť platit a jejich počet bude omezen na 1ks 240L na nemovitost.
  • Velkoobjemový a nebezpečný odpad bude organizován tak, jako doposud 2x do roka.
  • UPOZORNĚNÍ: Podnikatelé budou moci využívat odpadový systém obce na základě individuálních smluv, nebo si mohou zajistit odvoz odpadu sami.

 

3) OHLAŠOVACÍ POVINNOST PRO OBČANY

Každý, kdo má bydliště v nemovité věci určené k bydlení nebo rekreaci nebo je vlastníkem i neobývané nemovitosti k bydlení a rekreaci v katastru naší obce se stává poplatníkem. Poplatníkem je i právnická osoba, pokud vlastní takovou nemovitost. To znamená, že bydliště není nutně vázáno na přihlášení k trvalému pobytu v obci, ale na to, zda zde poplatník skutečně žije. Poplatníkem je i dítě bez ohledu na věk nebo cizinec.

 

Plátce poplatku je fyzická nebo právnická osoba zodpovědná za výběr poplatku od poplatníků a jeho odvedení obci. Typicky ve vícečlenné domácnosti se jedna dospělá osoba stane plátcem, která nahlásí na OÚ počet členů v nemovitosti a zaplatí poplatek.

Má-li nemovitost více vlastníků, obvykle se plátcem stává pouze jeden ze spoluvlastníků, který zaplatí za všechny spoluvlastníky.

Je-li v potřeba jedné nemovitosti platit odděleně více nádob (např. jsou zde dvě oddělené domácnosti), platí každý plátce za svou nádobu samostatně.

 

Postup ohlášení:

A) Plátce v termínu od 1. – 31. 1. 2022 provede osobně na OÚ nebo korespondenčně ohlášení počtu poplatníků, nemovitostí k rekreaci a neobývaných nemovitostí k bydlení v jeho vlastnictví. Zde uvede také způsob, jak a kam mu mají být zaslány platební výměry vč. aktuálního kontaktu (mail, datová schránka, pošta). Toto platí i pro rekreační nemovitosti!!!

B) Plátce je v průběhu roku povinen do 20. dnů ohlásit na OÚ případné změny v počtu poplatníků (např. narození dítěte, odstěhování některého poplatníka, pozbytí nemovitosti apod.) Poplatky jsou pak následně účtovány individuálně dle skutečné doby, kdy měl poplatník v obci bydliště nebo byl majitelem nemovitosti.

 

4) PLACENÍ POPLATKŮ

Nově bude probíhat účtování poplatků formou fixní zálohy a následného doplatku, který bude záviset na skutečném množství vyprodukovaného odpadu nad množství stanovené ve fixní záloze. Doplatek je tedy variabilní složkou. Někdo proto nebude doplácet nic, ovšem kdo např. topí uhlím nebo málo třídí a musí likvidovat těžký popel doplatí výrazně více.

 

Záloha

Na každého poplatníka je stanoveno základní množství směsného odpadu ve výši 8 kg za 1 měsíc při ceně 6 Kč za 1 Kg odpadu. To znamená, že např. 4 členná domácnost zaplatí roční zálohu ve výši 2.304 Kč. Majitel neobývané nemovitosti, chatař nebo jednočlenná domácnost 576 Kč.

V případě, že se některý poplatník během roku odstěhuje, pozbyde nemovitosti, nebo naopak někde poplatník přibyde, bude při závěrečném vyúčtování záloha snížena resp. zvýšena podle toho, kolik měsíců v kalendářním roce byla daná osoba v obci poplatníkem. Musí však tuto skutečnost včas nahlásit!

Záloha bude stanovena na základě prvotního ohlášení pro období od 3. 1. do 31. 12. daného roku. Platba může být provedena buď osobně na OÚ nebo převodem na účet obce na základě platebního výměru do 30. dnů.

 

Doplatek

V období února-března následujícího roku proběhne individuální vyúčtování na základě ohlášení a na základě skutečně zvážené hmotnosti odpadu z jednotlivých nádob. Poté bude každému plátci zaslán platební výměr se splatností do 30 dnů.

V případě prodlení s platbou může být uvalena sankce až trojnásobného navýšení dané platby!

 

Slevy pro samostatně žijící seniory: Pokud Ministerstvo vnitra schválí připravovanou vyhlášku obce o odpadovém systému, poplatník, který v roce 2022 dovrší věk 65 let a žije v dané nemovitosti sám, má při závěrečném vyúčtování (doplatku) nárok na snížení vyúčtované částky o 50% (nikoli na snížení ceny fixní zálohy, která je v tomto případě sama o sobě nízká).

 

V říjnu 2021

Ing. Martin Charvát – místostarosta

Tel: 602 395 584

e-mail: mistostarosta@vyzlovka.cz

S případnými dotazy se můžete obracet písemně nebo telefonicky na místostarostu p. Charváta

 

Podrobná zpráva se zdůvodněním je k dispozici na internetových stránkách obce.