POPLATKY ZA ODPAD A PSY

 ORGANIZACE SVOZU ODPADU V ROCE 2023

 Kdy platit poplatky?

 • Poplatky se budou platit průběžně v období od 1. do 31. března 2023.
 • Prosíme, nechoďte platit poplatky dříve! Účty se musí nejdříve připravit.
 • Kdo nám uvedl svůj e-mail, tomu bude během března účet za odpady zaslán a může ho zaplatit převodem.

 

Kdy chodit pro nové známky na popelnice?

 • Známky na popelnice 2022 platí až do konce března 2023!
 • Známky na rok 2023 lze tedy vyzvedávat také až během března.

 

Kolik se bude platit za odpady?

 • Základní roční poplatek (záloha) se zvyšuje na 720 Kč na obyvatele (poplatníka) resp. na neobydlenou nebo rekreační nemovitost.
 • Souběžně bude připočten případný souhrnný doplatek za překročení měsíčního limitu 8 kg odpadu na poplatníka v roce 2022.

Na každého poplatníka je nově stanoveno základní množství směsného odpadu ve výši 10 kg za 1 měsíc při ceně 6 Kč za 1 Kg odpadu.

Bližší zdůvodnění najdete níže v kapitole Organizace svozu odpadu.

 

Kolik se bude platit za psy?

 • Poplatek zůstává ve výši 50 Kč za jednoho psa a 75 Kč za každého dalšího.

 

Ohlašování změn a přihlašování k poplatkům za odpady

 • Plátce je v průběhu roku povinen do 20. dnů ohlásit na OÚ případné změny v počtu poplatníků (např. narození dítěte, odstěhování některého poplatníka, pozbytí nemovitosti apod.) Poplatky jsou pak následně účtovány individuálně dle skutečné doby, kdy měl poplatník v obci bydliště nebo byl majitelem nemovitosti.
 • Nový plátce se přihlašuje na OÚ pomocí příslušného formuláře.

 

ORGANIZACE SVOZU ODPADU V ROCE 2023

(Stav od 1. 1. 2023 a plánované změny v průběhu roku)

 

Svoz směsného odpadu (černé popelnice)

 • Svoz bude probíhat beze změn v pondělí v liché týdny (1x za 14 dnů)

Odkládání separovaného odpadu (plast, papír, sklo atd.)

 • Bude probíhat dosavadním způsobem do zavedení systému door-to-door.
 • Separované odpady se ukládají do barevných kontejnerů v obci a na sběrném místě ve statku Na Návsi č.p. 1.
 • Objemné a nebezpečné odpady budou sváženy v předem oznámených termínech.
 • Kovy a elektroodpad je možné odkládat rovněž Na Návsi č.p. 1.

Plánované změny:

 • Zavedení systému door-to-door: Každá nemovitost obdrží vlastní barevné 240L nádoby na plast a papír se svozem 1x měsíčně. Zavedení systému očekáváme cca v polovině roku. Problematická sběrná místa v obci budou zrušena. Zůstane pouze centrální sběrné místo a vhodně umístěné kontejnery na sklo.
 • Nové centrální sběrné místo: Stavba je předpokládána během roku v ul. Skalská pod vodojemem. Umožní m.j. celoroční odkládání objemného odpadu, drobného množství suti atp.

Svoz biologického odpadu

Svoz bioodpadu patří k nejproblematičtějším a nejnákladnějším položkám. Současná organizace svozu, při které není oddělen svoz kuchyňských zbytků i zahradního odpadu neumožňuje přenášet náklady na jeho likvidaci na občany. I zde budou provedeny nezbytné změny.

 • Bioodpad se odkládá celoročně do kontejnerů na sběrných místech na návsi a na fotbalovém hřišti nebo do hnědých 240L nádob. Prozatím bezplatně.
 • Hnědé nádoby jsou sváženy od dubna do listopadu vždy v úterý v sudém týdnu.
 • Ruší se možnost odkládání zahradního odpadu zdarma na kompostárnu Struhařov na účet obce. Odvážet odpad na kompostárnu bude dále možné jen za úplatu.
 • Zahradní odpad bude do kontejnerů na sběrných místech na návsi a na fotbalovém hřišti nadále přijímán pouze v přiměřeném množství do objemu cca 240L nádoby. Přívěsné vozíky plné zahradního odpadu nebudou přijímány. Možno je odvézt do kompostárny Struhařov (viz výše).

Plánované změny:

 • V průběhu roku bude zaveden systém sběru kuchyňského bioodpadu. Likvidace zahradního odpadu bude poté opět zpoplatněna.

 

Otevírací hodiny sběrných míst od 1. 1. 2023

Sběrné místo Na Návsi č.p.1:

Listopad-únor:

První sobota v měsíci 10-12 hod. Středa 17-19 hod.

Březen-říjen:

Sobota 10-12 hod. Středa 17-19 hod.

Kontejner na bioodpad na fotbalovém hřišti (přístup z ul. Na Staré cestě):

Listopad-únor:

Sobota 17-19 hod.

Březen-říjen:

Sobota a středa 17-19 hod.

 

Provozní doba kompostárny Struhařov

Ondřejovská 343, Struhařov.

Pondělí-pátek  7:00 – 12:00    12:30 – 16:30

Sobota 7:00 – 15:00

Aktuální ceník na: https://www.amarinstalace.cz/kompostarna-struharov  

 

Informace o situaci obce v oblasti odpadů

 

Vážení občané,

již více než rok se, jako všechny obce, snažíme vyrovnat s nepříliš dobře nastavenými zákony o odpadech a poplatcích. Zákonodárci, bez ohledu na reálnou situaci potvrdili, že trvají na přísných kvótách recyklace odpadů, které musí obce naplnit pod hrozbou sankce. Každý rok se, navíc, významně zvyšuje „ekologická přirážka“ za ukládání směsného odpadu na skládky. Zároveň jsou pro obce stanoveny nepochopitelné cenové stropy pro výši poplatků, které obec může od občanů za svoz odpadu vybírat. Stát se nechystá tyto cenové stropy ani valorizovat! Místo toho státní úředníci a politici arogantně doporučují obcím zvedat poplatky na maximum a zvyšovat daně z nemovitostí! Tím je zcela eliminován motivační efekt práce s poplatky jak pro obce, tak pro občany. Obce jsou tak nuceny dotovat svoz odpadu v průměru 50 % a více. Naše obec dotovala tuto kapitolu za rok 2022 částkou více než 750.000 Kč z celkových nákladů 1.550.000 Kč. Pro rok 2023 rozpočet počítá rovněž se schodkem nejméně 700.000 Kč, přičemž svoz podraží o dalších cca 20 %. Toto si, při našem rozpočtu, nemůžeme systémově dovolit. 

Abychom tento schodek a celkové náklady co nejvíce snížili, chystáme během roku 2023 některé zásadní organizační změny. Tyto změny jsou založeny především na dopracování progresívního systému sběru odpadů v obci a tím snížení produkce směsného odpadu a zejména odvozu zahradního bioodpadu. Jedná se zejména o zavedení systému door-to-door pro separované odpady a oddělení svozu zahradního bioodpadu. Bohužel bylo nutné sáhnout také ke zvýšení poplatku na zákonné maximum. Zvyšování daně z nemovitostí z důvodu naplňování této rozpočtové kapitoly však odmítáme.

Vážení občané. Výše uvedená opatření jsou reakcí na vnější vývoj v oblasti likvidace odpadů. Lze říci, že z hlediska ekologie se sice jedná o dobrý směr, avšak k jeho provedení zákonodárci připravili velmi komplikovanou a nepříliš kvalitně provedenou cestu. To vše, v kombinaci s celkově nepříznivou ekonomicko-politickou situací, staví obce před obtížná, a ještě obtížněji řešitelná rozhodnutí. Některá řešení nebudou občansky tak komfortní, jako tomu bylo doposud. Jiné projekty (nový sběrný dvůr), naopak přispějí k zvýšení komfortu při odkládání odpadů a stanou se základem pro další zlepšování komunálních služeb v obci.

Závěrem je třeba si uvědomit, že pracujeme v konkrétní době a pouze s prostředky, které máme nebo dokážeme získat. Produkce odpadů je plně v rukách každého občana a také jeho likvidace by měla být plně v jeho režii. Dotace ze strany obce, jakkoli je k tomu nyní nucena, není dlouhodobě udržitelná a naše obec je a bude aktivní ve všech procesech a jednáních, které povedou k narovnání nynější situace.

 

Za OÚ Vyžlovka Martin Charvát-místostarosta

20.12. 2022