Informace

1. Oficiální název: Obec Vyžlovka
2. Důvod a způsob založení: dle § 1 a2 zákona č.128/2000 S. o obcích a obecních zřízeních
3. Organizační struktura:

Obec má zvolené osmičlenné zastupitelstvo, které rozhoduje ve věcech v samostatné působnosti obce. Zastupitelstvo je voleno na čtyřleté funkční období. Obecní úřad není rozdělen na odbory.

Starosta: Ing. J. Pelikán, Ph.D.

Místostarosta: Ing. R. Vondrovic a Ing. M. Charvát

Zastupitelstvo zvolilo tři výbory:

Finanční výbor:   předseda: Ing. M. Zeman

členové: MUDr. J. Jílková, Ing. M. Charvát

Kontrolní výbor:  předseda: M. Vilinger

členové: V. Vosecký, M. Perčina   

Sociálně-kulturní výbor: předseda: Ing. M. Charvát

členové: E. Pačesová, E. Zemanová

Obec zastupuje navenek starosta  v nepřítomnosti starostu zastupují místostarostové. Obec nemá zřízenu radu, tuto funkci stejně jako funkci tajemníka vykonává starosta.

Při zasedáních se zastupitelstvo řídí zákonem o obcích a Jednacím řádem zastupitelstva obce Vyžlovka. – viz odkaz

4. Kontaktní spojení:

Poštovní adresa i sídlo obecního úřadu:

Obecní úřad ve Vyžlovce

Na Návsi 57

281 63 Kostelec nad Černými lesy

okr. Praha východ

Tel spojení: 

+420 321 677 116

+420 321 677 166

+420 321 678 064

+420 602 395 584

Internetové stránky: www.vyzlovka.cz

E-mailová podatelna: info@vyzlovka.cz

IČ: 00235938

DIČ: CZ00235938

ID datové schránky: pu9ap3r

Bankovní spojení: KB Kolín, č.ú.6722151/0100, více odkaz Poplatky

5. Úřední hodiny: PO: 9 – 12

ST: 17 – 19

6. Hlavní dokumenty:  

seznam:

Územní plán

Jednací řád zastupitelstva obce

Vyhlášky a nařízení

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Rozpočty: odkaz 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016

Rozpočty: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Závěrečný účet

Vnitřní směrnice

Řádu veřejného pohřebiště ve Vyžlovce

7. Žádost o informace:

Žádost lze podat ústně a písemně na adresu Obecního úřadu, nebo na adresu kontaktního mailu.

Ze žádosti musí být patrné: kdo ji podal, komu je určena a jakou konkrétní informaci žadatel požaduje, v případě, že toto žádost neobsahuje, bude odložena.

Ústní podání se vyřizuje také ústně, v případě, že žadatel nepovažuje tuto informaci za dostatečnou, je třeba podat písemnou žádost.

O informaci může požádat každá fyzická i právnická osoba.

8. Kopie informací poskytnutých na žádost

viz odkaz: r. 2015 – c1, c2, c3, c4, c5, c6

r. 2016 – c1, c2

2017 – c1, c2

2019 – c1, c3, c4, c5

9. Sazebník úhrad:
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informace, od 01.05.2016 obec stanovila Sazebník úhrad viz odkaz   
10. Opravné prostředky:

Opravné prostředky lze podávat písemně, osobně, nebo poštou na adresu obecního úřadu.

Ve správních rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání, obvykle činí 15 dnů.

Odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu se podává Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím uvedeného Obecního úřadu s uvedením odůvodnění odvolání.

11. Předpisy:

Nejdůležitější předpisy a vyhlášky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění

zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách,

zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a obecním zřízení

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

zákon č.185/2001  Sb., o odpadech

zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování

Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce:

Vyhlášky aktuální: ke stažení zde

12. Přehled veřejnoprávní agendy v samostatné nebo přenesené působnosti (viz odkaz):

ISEO – přihlašování obyvatel k trvalému pobytu.

Správní řízení na úseku evidence obyvatel.

Rozhodnutí o přidělení čísla popisného nebo evidenčního.

Ověřování listin a podpisů (legalizace a vidimace).

Uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo, agenda hřbitova.

Povolování kácení dřevin mimo les.

Agenda CzechPoint-ověřené výstupy z registrů.

Správa a výběr místních poplatků

13. Popis postupu:

Přihlášení k trvalému pobytu:

platný OP a souhlas oprávněné osoby (majitele nemovitosti) – viz dokument

Správní řízení na úseku evidence obyvatel:

žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu viz formulář

Rozhodnutí o přidělení čísla popisného nebo evidenčního:

žádost podává příslušný stavební úřad

Ověřování listin a podpisů:

na žádost v úředních hodinách, k ověření podpisu nutný platný doklad totožnosti

Uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo:

platný doklad totožnosti, při změně nájemce souhlas původního nájemce (osobně, nebo ověřený podpis)

Povolování  kácení dřevin:

vlastní žádost (č.k. pozemku) + náčrt situace, popř. snímek – vzor žádosti

odkaz vyhláška ze dne 27.6.2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění

Agenda CzechPoint:

na žádost v úředních hodinách ověřené výstupy z registrů viz CZECHPOINT

14 .Výroční zpráva:

za rok 2011

za rok 2012

za rok 2013

za rok 2014

za rok 2015

za rok 2016

za rok 2017

za rok 2018

za rok 2019

15. Výhradní licence: licenční smlouva – viz. vzor
16. Školství: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŽLOVKA

adresa: Na Návsi 57, Vyžlovka 281 63

organizační číslo školy: 52258

telefon: +420 608 962 114

e-mail: zsvyzlovka@gmail.com

web: https://skola.vyzlovka.cz/

ředitelka: Mgr.et Mgr. Jana Pelikánová, DiS.

IČO: 5607248

IZO: 181084163

red.izo: 691009988