Informace

1. Oficiální název: Obec Vyžlovka
2. Důvod a způsob založení: dle § 1 a2 zákona č.128/2000 S. o obcích a obecních zřízeních
3. Organizační struktura:

Obec má zvolené devítičlenné zastupitelstvo, které rozhoduje ve věcech v samostatné působnosti obce. Zastupitelstvo je voleno na čtyřleté funkční období. Obecní úřad není rozdělen na odbory.

Starosta: Ing. J. Pelikán, Ph.D.

Místostarosta: Ing. R. Vondrovic a Ing. M. Charvát

Zastupitelstvo zvolilo tři výbory:

Finanční výbor:   předseda: Ing. M. Zeman

členové: MUDr. J. Kucová, MgA. Milan Začal

Kontrolní výbor:  předseda: M. Vilinger

členové: V. Vosecký, M. Perčina   

Sociálně-kulturní výbor: předseda: Ing. M. Charvát

členové: E. Menšíková, E. Zemanová

Obec zastupuje navenek starosta  v nepřítomnosti starostu zastupují místostarostové. Obec nemá zřízenu radu, tuto funkci stejně jako funkci tajemníka vykonává starosta.

Při zasedáních se zastupitelstvo řídí zákonem o obcích a Jednacím řádem zastupitelstva obce Vyžlovka. – viz odkaz

4. Kontaktní spojení:

Poštovní adresa i sídlo obecního úřadu:

Obecní úřad ve Vyžlovce

Na Návsi 57

281 63 Kostelec nad Černými lesy

okr. Praha východ

Tel spojení: 

+420 321 677 116

+420 321 677 166

+420 321 678 064

+420 602 395 584

Internetové stránky: www.vyzlovka.cz

E-mailová podatelna: info@vyzlovka.cz

IČ: 00235938

DIČ: CZ00235938

ID datové schránky: pu9ap3r

Bankovní spojení: KB Kolín, č.ú.6722151/0100, více odkaz Poplatky

5. Úřední hodiny: PO: 9 – 12

ST: 17 – 19

6. Hlavní dokumenty:  

seznam:

Územní plán

Jednací řád zastupitelstva obce

Vyhlášky a nařízení

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Rozpočty: odkaz 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016

Rozpočty: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Závěrečný účet

Vnitřní směrnice

Řád veřejného pohřebiště ve Vyžlovce

Ceník veřejného pohřebiště Vyžlovka

7. Žádost o informace:

Žádost lze podat ústně a písemně na adresu Obecního úřadu, nebo na adresu kontaktního mailu.

Ze žádosti musí být patrné: kdo ji podal, komu je určena a jakou konkrétní informaci žadatel požaduje, v případě, že toto žádost neobsahuje, bude odložena.

Ústní podání se vyřizuje také ústně, v případě, že žadatel nepovažuje tuto informaci za dostatečnou, je třeba podat písemnou žádost.

O informaci může požádat každá fyzická i právnická osoba.

8. Kopie informací poskytnutých na žádost

viz odkaz: r. 2015 – c1, c2, c3, c4, c5, c6

r. 2016 – c1, c2

2017 – c1, c2

2019 – c1, c3, c4, c5

2021 – c1, c2

2022 – c4žádost o podporu

2024 – c1

9. Sazebník úhrad:
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informace, od 01.05.2016 obec stanovila Sazebník úhrad viz odkaz   
10. Opravné prostředky:

Opravné prostředky lze podávat písemně, osobně, nebo poštou na adresu obecního úřadu.

Ve správních rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání, obvykle činí 15 dnů.

Odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu se podává Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím uvedeného Obecního úřadu s uvedením odůvodnění odvolání.

11. Předpisy:

Nejdůležitější předpisy a vyhlášky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění

zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách,

zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a obecním zřízení

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

zákon č.185/2001  Sb., o odpadech

zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování

Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce:

Vyhlášky aktuální: ke stažení zde

12. Přehled veřejnoprávní agendy v samostatné nebo přenesené působnosti (viz odkaz):

ISEO – přihlašování obyvatel k trvalému pobytu.

Správní řízení na úseku evidence obyvatel.

Rozhodnutí o přidělení čísla popisného nebo evidenčního.

Ověřování listin a podpisů (legalizace a vidimace).

Uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo, agenda hřbitova.

Povolování kácení dřevin mimo les.

Agenda CzechPoint-ověřené výstupy z registrů.

Správa a výběr místních poplatků

13. Popis postupu:

Přihlášení k trvalému pobytu:

platný OP a souhlas oprávněné osoby (majitele nemovitosti) – viz dokument

Správní řízení na úseku evidence obyvatel:

žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu viz formulář

Rozhodnutí o přidělení čísla popisného nebo evidenčního:

žádost podává příslušný stavební úřad

Ověřování listin a podpisů:

na žádost v úředních hodinách, k ověření podpisu nutný platný doklad totožnosti

Uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo:

platný doklad totožnosti, při změně nájemce souhlas původního nájemce (osobně, nebo ověřený podpis)

Povolování  kácení dřevin:

vlastní žádost (č.k. pozemku) + náčrt situace, popř. snímek – vzor žádosti

odkaz vyhláška ze dne 27.6.2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění

Agenda CzechPoint:

na žádost v úředních hodinách ověřené výstupy z registrů viz CZECHPOINT

14 .Výroční zpráva:

za rok 2011

za rok 2012

za rok 2013

za rok 2014

za rok 2015

za rok 2016

za rok 2017

za rok 2018

za rok 2019

za rok 2020

za rok 2021

za rok 2022

za rok 2023

15. Výhradní licence: licenční smlouva – viz. vzor
16. Školství: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŽLOVKA

adresa: Na Návsi 57, Vyžlovka 281 63

organizační číslo školy: 52258

telefon: +420 608 962 114

e-mail: zsvyzlovka@gmail.com

web: https://skola.vyzlovka.cz/

ředitelka: Mgr.et Mgr. Jana Pelikánová, DiS.

IČO: 5607248

IZO: 181084163

red.izo: 691009988