31. května 2023Categories: Obecní úřad

VÝZVA K ÚDRŽBĚ ZELENĚ PŘESAHUJÍCÍ Z POZEMKŮ SOUKROMÝCH VLASTNÍKŮ

  1. Žádáme vlastníky zeleně o odstranění větví stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků do veřejného prostranství, chodníků, místních a účelových komunikací, zastiňujících dopravní značení nebo pouliční veřejné osvětlení a bránících bezpečnému a plynulému průjezdu vozidel (zejména popelářů), obsluze obce a pohybu chodců. Nad ulicemi musí být zachován průjezdný profil 4,5m a nad chodníky 2,5m.

Lhůta na provedení údržby uvedené v odstavci 1 je nejdéle do 30. 10. 2023. Žádáme však vlastníky, aby s údržbou neotáleli zejména tam, kde jejich zeleň již akutně překáží ve veřejném prostoru.

Řada občanů, v průběhu let, zřídila různé výsadby i na pozemcích obce před svými nemovitostmi. Tato zeleň, pokud nebude řádně udržována, může být obcí rovněž ořezána nebo i zcela odstraněna.

  1. Žádáme vlastníky neobhospodařovaných parcel, aby provedli seč porostů včas tak, aby nedocházelo k zaplevelování sousedních pozemků náletem semen z těchto porostů. (Nejlépe vždy do 30.6. daného roku).

 

Upozorňujeme, že povinnost vlastníků vyplývá z občanského zákoníku, zákona o obcích a zákona o ochraně přírody. Zanedbání těchto povinností může být řešeno i jako přestupek s příslušnou sankcí.

Upozorňujeme, že v nutných případech může obec provést nezbytné zásahy na zeleni na náklady vlastníka.

 

Děkujeme za spolupráci

Za OÚ Vyžlovka dne 30. 5. 2023

Martin Charvát – místostarosta

Zpět