10. října 2023Categories: Obecní úřad

Vážení občané,
stejně, jako všechny obce, je i Vyžlovka nucena reagovat na silně restriktivní legislativu, která předepisuje tvrdé podmínky pro nakládání s odpady, zejména jejich recyklace. Nedodržení stanovených limitů znamená nejen každoroční sankce ve formě zvyšujících se poplatků za odpad uložený na skládkách, ale také hrozí sankcemi za nedodržení tvrdě nastavených recyklačních koeficientů. Můžeme si o této legislativě myslet cokoli, avšak jako obec jsme povinni ji naplňovat. Proto obec zavede od 1. 1. 2024 dlouho avízovaný door-to-door systém sběru tříděného odpadu přímo od jednotlivých nemovitostí. Jedná se o systém, který se velmi osvědčuje ve všech obcích, ve kterých byl zaveden.

Žádáme tímto občany a majitele nemovitostí o potřebnou součinnost při zavádění tohoto systému.

CO JE TŘEBA UDĚLAT

 1. Podepsat Smlouvu o výpůjčce nádob na recyklovaný odpad a zaslat ji nejdéle do 31. 10. 2023 na OÚ Vyžlovka. To platí i pro objekty k rekreaci.
 2. Smlouvu lze zasílat poštou, osobně nebo naskenovanou na e-mail: mistostarosta@vyzlovka.cz
 3. Smlouvu lze stáhnout na webu obce (pod odkazem – DOCX, PDF) nebo přijít osobně podepsat přímo na OÚ v řádných úředních hodinách a v mimořádných úředních hodinách v sobotu 21.10. 2023 od 8 do 12 h.

Co znamená door-to-door systém?

 • Každá nemovitost přihlášená k odpadovému systému obce obdrží jednu 240L nádobu na plast a jednu 240L nádobu na papír. Nádoby budou černé, rozlišené barevnými klipsy na madlech
 • Nádoby budou rozváženy k jednotlivým adresám v průběhu listopadu a prosince 2023
 • Distribuce pro rekreační nemovitosti bude probíhat také v květnu 2024
 • Zahájení svozu předpokládáme v lednu 2024 s frekvencí 1x za měsíc (záleží na spolupráci občanů-zejména včasném podpisu smluv od nichž se odvíjí distribuce nádob)
 • Nádoby jsou financovány z dotace a budou občanům zapůjčeny zdarma
 • Svoz nádob nebude nijak zpoplatněn nad rámec již zavedeného poplatku
 • Nádoby budou opatřeny čipy a elektronicky evidovány stejně, jako nádoby na směsný odpad
 • Dosavadní sběrná hnízda budou zrušena. Zůstanou pouze kontejnery na sklo
 • Tříděný odpad však bude možné nadále odkládat i na kontrolovaných sběrných místech (nyní na Návsi, nově u fotbalového hřiště)
 • Přesnější evidenci svozu těchto odpadů a jejich kontrolovatelnost vzhledem k výkazům odpadové firmy a z toho vyplývající:
 • Větší finanční částky, které obec získá za prodej recyklovaného odpadu od společnosti EKO-KOM

Jak bude probíhat distribuce nádob?

Vzhledem k velkému množství nádob, složitosti organizace celého procesu a komfortu občanů nelze předávat nádoby každému osobně.

Nádoby proto budou rozváženy přímo k nemovitostem v předem oznámených termínech Vyžlovskou infolinkou (aplikace i sms) po jednotlivých ulicích.

Nádoby budou umístěny před příslušnou adresu a zde budou lokalizovány jejich čipy. Občané si poté sami umístí nádoby na své pozemky.

V případě zájmu bude možné vydat i více nádob na nemovitost! (Do vydání nadpočetné zásoby)

V případě nezaviněného poškození nádoby bude vydána nádoba nová.

 

Děkujeme všem občanům za spolupráci a věříme, že zavedení tohoto systému přinese Vám i obci vyšší komfort při zacházení s odpady, zamezí tvorbě skládek uvnitř i vně obce a v neposlední řadě pomůže splnit podmínky stanovené zákony.

Za OÚ Vyžlovka

Ing. Martin Charvát-místostarosta

7.10.2023

Zpět