1264-protokol-o-otevirani-obalek-chodniky-vyzlovka